اصول استفاده از سردخانه
اصول استفاده از سردخانه

اصول استفاده از سردخانه، برای نگهداری سبزیجات و میوه ها از سردخانه بالای سفر استفاده می شود و اکثر میوه ها و سبزیجات در شرایط زیر صفری کیفیت خود را از دست می دهند و ظاهری نامطلوب پیدا می کنند.

برای افزایش عمر محصول باید مواد غذایی را در پایین ترین دمای ممکن در سردخانه نگهداری کرد تا از رشد جانداران ریز جلوگیری شود.


شرایط نگهداری میوه و سبزی در سردخانه


1- سرد کردن مقدماتی: منظور از سرد کردن مقدماتی پایین آوردن دمای محصول قبل از انبار کردن است که در سردخانه های بالای صفر راهرویی در بین سالن های سرد احداث می شود که این راهروها به منظور سرد کرد اولیه استفاده می شود.


2- التیام دادن: در مورد برخی محصولات مثل مرکبات و سیب زمینی در صورت صدمه دیدن یا بریده شدن سطح آن در زمان برداشت یا حمل در شرایط مناسب و با مواد مناسب آنها را التیام و یا ترمیم می دهند. در غیر این صورت در اثر نگهداری در سردخانه عوامل فساد از آن محل شروع به رشد کرده است.


3- درجه بندی: یکی از عملیات ضروری است که باید روی سبزیجات و میوه ها قبل از سردخانه گذاری انجام دهید و به صورت کلی میوه هایی برای انبار کردن انتخاب می شوند که کاملا سالم باشند.


4- بسته بندی: آخرین عملی است که برای نگهداری میوه ها و سبزیجات در سردخانه به طریق مناسب بر اساس شرایط هر محصول و مدت زمان نگهداری و... این عمل انجام می شود.
5-واکسینگ: واکس زدن فیزیکی یکی از عملیاتی است که قبل از نگهداری برخی از سبزیجات و میوه ها در سردخانه ها ممکن است بر روی آنها انجام دهند. 


انواع سردخانه


1- سردخانه ذخیره ای: این سردخانه ها مخصوص نگهداری مواد غذایی است که مالکیت آن ها متعلق به دولت است.
2- سردخانه عمومی: در این سردخانه ها مردم و تولید کنندگان مواد غذایی تولیدی خود را نگهداری می کنند و سود بزرگی را شامل خود کرده اند و از دور ریزی محصولات جلوگیری می کنند.
3- سردخانه گمرکی: از این سردخانه ها برای نگهداری موقت محصولات و مواد غذایی استفاده می کنند.
4- سردخانه کوچک: این سردخانه ها کارخانه های کوچک یخ سازی هستند و برای تولید یخ از آن ها استفاده می شود.


نتیجه گیری


اولین قسمتی که بعد از ورود به سردخانه با آن روبرو می شویم اتاقک نگهبانی است که وظیفه این بخش امنیت برای محیط سردخانه می باشد.